Förslag för en mer effektiv sjukvård

Dagens Medicin: Idag lägger regeringens utredare Göran Stiernstedt fram betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vårdens utmaningar består bland annat i ohållbar kostnadsökning, ett sjukhustungt system, bristande likvärdighet, bristande integration mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och kommun. Utredaren föreslår bland annat stärkt nationell styrning, förenklade ersättningssystem och omfördelning av resurser från sjukhus till primärvård. Man föreslår att slopa nuvarande vårdval för multisjuka äldre, istället ska kommun och landsting tillsammans kunna erbjuda vårdval för den sammanhållna vården.

”Vår analys påvisar sammantaget brister när det gäller effektiviteten i vården, som stat, landsting, kommuner, verksamheter och medarbetare behöver ta tag i. Resursbrist är sällan problemet men resurserna används fel. Personalen gör fel saker och får svagt stöd i det dagliga arbetet, inte minst på grund av bristerna i vårdens verksamhetsstöd.”