Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

Personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och fortsatt rehabilitering i hemmiljö efter stroke var mer nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning. Patienterna var även mer självständiga i aktiviteter i dagliga livet och mindre nedstämda eller deprimerade jämfört med personer som inte fått den möjligheten. Det visar en avhandling av Anna Bråndal vid Umeå universitet.  Tidigare forskning har visat att tidigarelagd koordinerad utskrivning och rehabilitering i hemmiljö  ger förbättrat resultat och kvalitet på rehabiliteringen för personer med lätta eller medelsvåra funktionshinder efter stroke. Trots att metoden rekommenderas i internationella och nationella riktlinjer  är den idag bara delvis införd i svensk strokevård. Vid Norrlands universitetssjukhus har metoden använts sedan 2005 och är i dag en självklar del av vårdkedjan efter insjuknandet i stroke.
Edit: i Umeå är logopeden en del i hemrehabteamet, så är dock inte fallet på alla håll i landet!
Avhandlingen: Rehabilitation after stroke with focus on early supported discharge and post-stroke fatigue