Att utveckla kliniska riktlinjer

Evidensbaserade, nationella kliniska riktlinjer är viktigt för att garantera bästa möjliga logopediska omhändertagande i hela landet. Slof har tagit fram en handbok kring riktlinjearbete som kan användas både nationellt och lokalt. Läs mer om hur Svenska Logopedförbundet stöttar pågående riktlinjearbete och läs gärna vår länksamling till befintliga nationella och internationella riktlinjer! Svenska logopediska riktlinjer finns för insatser vid stamning och arbete pågår med att ta fram riktlinjer för språkstörning, afasi samt läs- och skrivsvårigheter.