Artikel om testet SVANTE

Anette Lohmander, Inger Lundeborg och Christina Persson  har nyligen publicerat artikeln ”SVANTE – The Swedish Articulation and Nasality Test – Normative data and a minimum standard set for cross-linguistic comparison” i tidsskriften Clinical Linguistics and Phonetics.

SVANTE är ett Svenskt Artikulations- och nasalitetsest som kan användas för test av uttal, såväl artikulation som fonologi, och av nasalitet. Det är det enda svenska test som finns med referensvärden till normaltalare.  Forskarna har genomfört en studie för att komma fram till normdata vad gäller artikulation och nasalitet hos svenska talare. I studien deltog över 400 personer mellan 3 och 19 år.  Normvärdena kan vara användbara bland annat för att mäta behandlingseffekter.

 

 

(Bild: Speechspecialists.ca)

(Bild: Speechspecialists.ca)