Update: Utökat vårdavtal inom habilitering i Stockholms län

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att dessa barn ska få mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov. Habiliteringsinsatserna till barnen kommer att utökas successivt under 2017, för att man ska kunna anpassa resurserna för det utökade uppdraget.

Enligt information från hablogopeder i Stockholm har chefer inom Barn- och ungdomshabilitering i Stockholms län skickat en skarp risk- och konsekvensanalys till dem som fattat beslutet. Man uppfattar det som upprörande att att ansvarig politiker säljer in detta som en ”satsning”, när det i princip inte tillförs några resurser.

LT:  Habiliteringcentrum i Södertälje har fått ett utökat vårdavtal för barn med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare har barn med autism och begåvning inom normalvariationen fått ta sig in till Stockholm för habiliteringsinsatser efter att de fyllt elva år.

– Vi räknar med att det är 25 barn per årskull i hela vårt upptagningsområde som behöver få habilitering hos oss. Det blir ungefär hundra ytterligare barn med befintliga resurser, säger Liv Bjernerup Tinglöv, enhetschef.