Till alla logopeder i Sverige som utreder läs- och skrivsvårigheter
Under nätverksträffen 2015 aktualiserades behovet av riktlinjer för logopediska läs-och skrivutredningar, delvis som en följd av SBU-rapporten som kom 2014. På mötet togs initiativ till att forma en arbetsgrupp. Alla som var på mötet bjöds in att delta, och en inbjudan gick också ut på Logopedforum. Den som ville kunde även anmäla sig till en referensgrupp, och till referensgruppen tillfrågades också några personer särskilt om att vara med. Arbetet med riktlinjerna förankrades hos Slof.
Nu, två år senare, har arbetsgruppen kommit fram med ett förslag. Förslaget har granskats av referensgruppen, och deras synpunkter har tillvaratagits i möjligaste mån i denna version av riktlinjerna. Arbetsversionen av riktlinjer hittar du forumets inloggade delar: http://logopedforum.se/forums/topic/kom-med-synpunkter-pa-riktlinjer-las-och-skriv/
Eftersom syftet med riktlinjerna är att de ska vara kliniskt tillämpbara och till hjälp för alla logopeder i Sverige, oavsett arbetsplats och organisationstillhörighet, lägger vi nu ut förslaget för alla att läsa igenom som en form av slutlig granskning. Slof har ställt sig bakom vårt förslag  att göra på detta sätt, och vi hoppas att det kan leda till en bred förankring av riktlinjerna. Vi tror också att vi på så sätt kan få den bästa återkopplingen kring hur riktlinjerna kan komma fungera i den kliniska vardagen på olika håll i Sverige.
Vi uppmuntrar härmed alla som vill att lämna synpunkter på vårt förslag, gärna med fokus på klinisk tillämpbarhet. Vi behöver ha in era synpunkter senast den 31:a maj och hoppas att kunna arbeta fram en slutlig version till starten på höstterminen 2017. Ni skickar synpunkterna till adressen riktlinjer@logopedbyran.se
Bästa hälsningar från arbetsgruppen genom
Carina Aronsson, projektledare
Logopedbyrån Dynamica Stockholm