What Works? – evidens

Databasen What Works? vänder sig till lärare, förskollärare, skolledare och logopeder som vill hitta bästa möjliga interventioner för barn och unga med behov av insatser kring tal, språk och/eller kommunikation. What Works är en kostnadsfri resurs men man behöver ha ett konto för att kunna göra sökningar i databasen.

 

Man betonar logopeders roll när det gäller att stötta skolor för att kunna möta barn med tal/språk/kommunikationssvårigheter och när det gäller att bedöma, planera, behandla och utvärdera insatser.