Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn.

Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive språkstörning fyllde i FOCUS-G och formuläret KiddyKINDL, som mäter hälsorelaterad livskvalitet hos barn.  FOCUS-G visade sig ha överlag goda psykometriska egenskaper och författarna drar slutsatsen att instrumentet är lämpligt både för forskning och kliniskt bruk med tysktalande barn.

FOCUS är sedan tidigare validerat på engelska och franska och är dessutom översatt till en mängd språk, däribland norska, danska, farsi, arabiska EDIT: och även till svenska. Materialet är fritt att ladda ned men kräver att man startar konto/loggar in.

Hur brukar ni bedöma kommunikativ delaktighet? Är det någon som provat FOCUS?