Utredning föreslår ökade möjligheter till statsbidrag för anställning av logopeder i elevhälsa!

Idag överlämnades slutbetänkandet från utredningen På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) till regeringen. Ett av utredningens förslag är utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Ett förslag i rätt riktning, men ett alldeles för lamt förslag om man verkligen vill åstadkomma en förändring kring hjälpmedelsanvändning, delaktighet och tillgänglighet i skolan!

En förbättrad elevhälsa måste bygga på teamtanke och samarbete. Då måste fler professioner bli obligatoriska i Elevhälsan.