COST Action IS1406 är ett EU-finansierat nätverk som gör det möjligt för forskare över hela Europa och även från andra länder att kommunicera och samarbeta. Temat för nätverket är ”Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond” och deltagare är forskningsaktiva inom logopedi, lingvistik och psykologi. En del av arbetet är att kartlägga situationen för barn med språkstörning runtom i Europa. Vi har sammanställt en enkät med frågor om hur yrkesverksamma som arbetar med dessa barn upplever behoven hos barnen och vilka typer av intervention som erbjuds. Över trettio länder kommer att ingå i undersökningen.

Vi hoppas nu att du vill besvara frågorna i enkäten! Det är viktigt att så många som möjligt från respektive land är med. Enkäten är webb-baserad och kan nås genom länken https://www.surveymonkey.co.uk/r/CostAction1406_Practitioner_Survey_Svensk_Version

Det inleds med instruktion och mera utförlig information om enkäten. Analyserna av data kommer att vara anonyma. Enkäten har fått externt etiskt godkännande från Newcastle Universitys etikkommitté.

Vi tackar på förhand för din medverkan. Mera information om projektet finns på hemsidan.

Kontakta gärna någon av oss för vidare information!

Vänliga hälsningar,

Kristina Hansson, Leg. Logoped, docent i logopedi, Lunds universitet (kristina.hansson(at)med.lu.se)

Gisela Håkansson, Professor i lingvistik, Lunds universitet/Högskolan i Østfold (gisela.hakansson(at)ling.lu.se)

Niloufar Jalali-Moghadam, psykolog, PhD i psykologi, Örebro universitet/Sykehuset Østfold (nilodiba(at)gmail.com)

Natasha Ringblom, Lärare, Fil dr, Stockholms universitet (natasha.ringbom(at)slav.su.se)