Färsk avhandling om heshet hos barn

För en månad sedan försvarade logoped (och numera doktor) Emma Kallvik sin avhandling Risk factors for hoarseness and vocal symptoms in children vid Åbo Akademi i Finland.  Kallvik har undersökt förekomsten av heshet hos en grupp barn med astma och allergi, en grupp barn som deltagit i pedagogisk verksamhet i lokaler med luftproblem/fuktskada och en kontrollgrupp.

Hälsotillstånd som leder till hosta verkar ha ett samband med heshet och ofta förekommande röstsymptom. Flera barn med allergi och/eller astma hade ofta förekommande röstsymptom jämfört med normalpopulationen, vilket indikerar att det kan vara viktigt att kontrollera rösten hos barn som har astma och Inomhusluftsproblem på grund av fuktskada bidrar till en oftare förekommande heshet. Luftvägsallergi och många sjukhusvistelser på grund av luftvägsinfektioner hade också en koppling till röstsymptom och heshet. Baserat på resultatet av Kallviks avhandling är det potentiellt viktigt att utreda och behandla speciellt långvarig hosta hos barn.

Pressmeddelande från Åbo Akademi

Läs hela avhandlingen