Långa väntetider för läs- och skrivutredning

Europeiska Logopedidagen uppmärksammas i hela Europa den 6 mars varje år av organisationerna inom det europeiska samarbetsorganet för logopedförbund, CPLOL. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.  Läs mer om Europeiska Logopedidagen på Slofs hemsida. 

I en nyligen publicerad artikel i tidsskriften Cognition undersöktes föräldra-barninteraktion i naturliga leksituationer från 2 till 5 års ålder.  Totalt deltog 70 familjer, varav hälften hade barn med autism. Man vill veta mer om hur barns språkutveckling påverkas, dels av individuella skillnader i kognitiv förmåga och av skillnader i den språkliga miljön, det vill säga hur föräldrar använder språket när de interagerar med sina barn.

Forskarna fann att språkutveckling vid autismspektrumtillstånd moduleras av barnets kognitiva förmåga och att barn med autism lär sig språk via omgivningen i samma utsträckning som typiskt utvecklade barn, även om de kanske verkar visa mindre intresse/engagemang för lek och samspel. Alla barn i studien drog nytta av komplex språklig input från föräldrarna till exempel välutvecklad meningsbyggnad och rik ordanvändning. Studien visar också att barnen påverkar föräldrarnas språk, eftersom föräldrarna anpassar sig både till barnens deltagande i interaktionen och till barnens språkproduktion.

Riccardo Fusaroli et al, Hearing me hearing you: Reciprocal effects between child and parent language in autism and typical development, Cognition (2018). DOI: 10.1016/j.cognition.2018.10.022