Archives for Kompetensutveckling - Page 17

Färsk forskning: Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients

Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients in ICU: A Randomized Controlled Trial of Early-Targeted Intervention Freeman-Sanderson, Amy L. BachApplSc; Togher, Leanne PhD; Elkins, Mark R. PhD; Phipps, Paul R. PhD Färsk RCT-studie visar goda resultat av tidig intervention och ingen ökad risk för komplikationer med in-line-talventil vid mekanisk ventilering…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Disputation idag!

Sahlgrenska Akademin: idag disputerar logoped Maria Sundqvist på en avhandling med titeln: Fine motor timing ability - a study of syllable repetition and finger tapping in adults with developmental stuttering och Parkinson's disease compared with healthy adults. Syftet med avhandlingsprojektet är att: Vidareutveckla en testmetod för att undersöka timingförmågan hos…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Ny avhandling om autismdiagnostik

Karolinska Institutet: i december disputerade psykolog Eric Zander på avhandlingen "Standardizing diagnostic assessment of autism spectrum disorder - assets and challenges".  Zander har framföra allt tittat på hur hur objektiva och tillförlitliga verktygen som används faktiskt är. Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna…
Läs mer...

The Communication Trust

The Communication Trust arbetar fram resurser för att möjliggöra ökad delaktighet för barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Exploring the involvement of children and young people with speech, language and communication needs and their families in decision making- a research project Involving children and young people with SLCN…
Läs mer...

Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling. Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt. Därför är ett multidisciplinärt omhändertagande där team planerar mål…
Läs mer...

Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?

Lunds universitet: en ny avhandling visar psykolog Kristina Borgström att den snabba utvecklingen av barns tidiga ordförråd, samt individuella skillnader i ordförrådets storlek, kan kopplas till utvecklingen av mycket snabba processer i hjärnan som ligger till grund för bearbetningen av ords betydelse. Borgströms forskning visar dessutom på stora individuella skillnader i barnens…
Läs mer...
Fackligt

Språkstörning: en dag om utredning och intervention för skolelever

100 deltagare på plats och via videolänk. Föreläsare i Umeå är Maria Levlin och Ketty Holmström. Båda logopeder och disputerade med lång erfarenhet av skolbarn med språkliga svårigheter samt flerspråkighet. Deltagare är alla professioner som arbetar med denna grupp.
Läs mer...

CATALISE – konsensus om språkstörning

Nyligen möttes forskare, kliniker och övriga intressenter för att diskutera kriterier och terminologi kring språkstörningar. Medverkade gjorde bland andra Dorothy Bishop, Maggie Snowling och Courtenay Norbury. Konsensusarbete kring språkstörning har försiggått i den engelsktalande delen av världen genom en så kallad Delphi-studie.  Här hemma ligger arbetet med kliniska riktlinjer för…
Läs mer...

Färsk svensk artikel om fonologi vid LKG

Kristina Klintö, Eva-Kristina Salameh och Anette Lohmander har i dagarna publicerat artikeln "Phonology in Swedish-speaking 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 3 years of age" i tidsskriften International Journal of Speech-Language Pathology. Abstract/artikel
Läs mer...