Archives for Kompetensutveckling - Page 3

Artikel om screening av flerspråkiga förskolebarn

Journal of Speech, Language, and Hearing Research mars 2017:  Emmanuel Peng Kiat Pua, Mary Lay Choo Lee och Susan J. Rickard Low har undersökt hur väl förskolepedagogers skattningar av tvåspråkiga barns språkförmåga respektive föräldrars skattning av barnets modersmål överensstämde med testresultat avseende impressivt och expressivt ordförråd på barnets båda språk.…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Nyutkommen bok om behandlingsmetoder

Välrenommerade logopederna tillika forskarna Pamela Snow och Caroline Bowen har precis kommit ut med boken "Making Sense of Interventions for Children with Developmental Disorders". Författarna riktar sig både till föräldrar och professionella inom fältet, diskuterar icke-evidensbaserade, pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som florerar vad gäller både språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, stamning, uppmärksamhets- och…
Läs mer...

Reviewartikel om röstpatienters självskattning

Journal of Speech, Language and Hearing Research: Francis et al. (2017)  Voice-Related Patient-Reported Outcome Measures: A Systematic Review of Instrument Development and Validation   "Questionnaire measurement properties varied widely. Important thematic deficiencies were apparent: (a) lack of patient involvement in the item development process, (b) lack of robust construct validity, and…
Läs mer...

Studie bekräftar nyttan av intensiv språkträning efter stroke

Dagens Medicin; The Lancet: En tysk, randomiserad studie med totalt 158 deltagare, publicerad i The Lancet , bekräftar att intensiv språkträning i mer än 10 timmar per vecka förbättrade patienternas språkförmåga även vid kronisk afasi. Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet, menar att studien är välgjord och…
Läs mer...

Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn. Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive…
Läs mer...

Resurser om taldyspraxi

USA:s logoped- och audionomorganisation ASHA sammanställer en massa matnyttig information på sin hemsida, till exempel om taldyspraxi, som är en motorisk talstörning. Barn med taldyspraxi har svårigheter med ljud, stavelser och ord, vilket inte beror på muskelsvaghet eller pares. Istället har man svårigheter med planering och koordination av talrörelser. Det…
Läs mer...

What Works? – evidens

Databasen What Works? vänder sig till lärare, förskollärare, skolledare och logopeder som vill hitta bästa möjliga interventioner för barn och unga med behov av insatser kring tal, språk och/eller kommunikation. What Works är en kostnadsfri resurs men man behöver ha ett konto för att kunna göra sökningar i databasen.   Man betonar…
Läs mer...

Grammatik ingen medfödd förmåga

Frågan om huruvida barns grammatiska förmåga är medfödd eller inlärd har länge varit en knäckfråga inom språkforskningen med en ständigt pågående debatt mellan generativister och konstruktivister. I den nyligen publicerade artikeln The Emergence of an Abstract Grammatical Category in Children’s Early Speech (Meylan et al. 2017, Psychological Science) har man analyserat…
Läs mer...

Arbetsversion riktlinjer läs- och skrivsvårigheter!

Till alla logopeder i Sverige som utreder läs- och skrivsvårigheter Under nätverksträffen 2015 aktualiserades behovet av riktlinjer för logopediska läs-och skrivutredningar, delvis som en följd av SBU-rapporten som kom 2014. På mötet togs initiativ till att forma en arbetsgrupp. Alla som var på mötet bjöds in att delta, och en inbjudan…
Läs mer...