Archives for Kompetensutveckling - Page 3

Internationellt engagemang vad gäller kraniofaciala missbildningar?

IALP, den internationella organisationen för logopedi och foniatri, söker medlemmar till sin kommitté för kraniofaciala missbildningar och relaterade syndrom. IALP:s kommittér arbetar med vetenskapliga, utbildningsrelaterade och professionella frågeställningar utifrån ett globalt och multikulturellt perspektiv. Kommittéerna delar sitt arbete via publikationer, konferenser, och presentationer på IALP:s kongress. Om någon är intresserad…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Bloggtips om ny språkstörningsterminologi

Professor Courtenay Frazier Norbury skriver mycket informativt och lättillgängligt om Developmental Language Disorder - den nya benämningen på språkstörning i den engelskspråkiga världen. Länk till blogginlägget Vi har tidigare skrivit om det internationella konsensusarbetet CATALISE. En annan gigant med en läsvärd blogg är Dorothy Bishop! Det svenska konsensusarbetet fortskrider! Logga in…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Språkstörning hos vuxna

Den här artikeln från 2010 har visserligen några år på nacken men kan ändå vara intressant med tanke på att allt fler logopeder arbetar med skolungdomar och inom vuxenutbildning. Språkstörning hos ungdomar och vuxna kan vara svårt att upptäcka och vi behöver därför bättre diagnostiska verktyg. Identification of Clinical Markers of…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Att hjälpa barn som har lässvårigheter

Science of Learning:  I artikeln Helping children with reading difficulties: some things we have learned so far, skriver McArthur och Castles bland annat att fem procent av barn har omfattande och långvariga lässvårigheter. Sådana svårigheter är förknippade med en mängd negativa konsekvenser som skolproblem, ökad självmordsrisk, ökad risk för kriminalitet…
Läs mer...

fMRI-data ger mer information om afasi

Penn State News:  Afasi innebär inte bara en språklig problematik, även andra kognitiva funktioner påverkas. Om man ser språk som en del av den kognitiva förmågan snarare än en egen "modul" är det kanske inte längre lämpligt att prata om afasi som en renodlad språklig funktionsnedsättning? Hur kan detta synsätt påverka behandlingen?…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Gester och språkstörning

Använder barn med språkstörning gester som kompensatorisk strategi? Detta undersökte Charlotte Wray och kollegor hos 21 barn med språkstörning, barn med typisk utveckling samt barn med "low language and educational concerns". Barnen med språkstörning var sämre än jämnåriga vad gällde imitation och elicitering av gester. Däremot uppmättes ingen skillnad i den…
Läs mer...

Världsröstdagen firad i förskott i Stockholm

Föreningen World Voice hade fått ihop ett imponerande och varierat program med alltifrån fonetogram av patienter som genomgått könsbekräftande röst behandling och MRI-bilder av ansatsrör till den kvinnliga ledarskapsrösten, syntetisk kastratsång och avslutningsvis imponerande röstkontroll över fem (!!) oktaver med fenomenale Olle Persson i delar ur verket Eight Songs For…
Läs mer...

Kopplingar mellan tidigt ordförråd och senare läs- och skrivsvårigheter

I longitudinell studie av Sietske van Viersen och kollegor har man undersökt kopplingarna mellan tidigt ordförråd och läsinlärning genom att titta på ordförrådsutvecklingen hos barn med ärftlighet för dyslexi. Över 200 barn totalt ingick i studien och de barn som hade ökad risk för dyslexi pga ärftlighet och som sedermera också diagnostiserades…
Läs mer...

Artikel om screening av flerspråkiga förskolebarn

Journal of Speech, Language, and Hearing Research mars 2017:  Emmanuel Peng Kiat Pua, Mary Lay Choo Lee och Susan J. Rickard Low har undersökt hur väl förskolepedagogers skattningar av tvåspråkiga barns språkförmåga respektive föräldrars skattning av barnets modersmål överensstämde med testresultat avseende impressivt och expressivt ordförråd på barnets båda språk.…
Läs mer...