Archives for Logopedi - Page 3

Kompetensutveckling

Språkstörning hos vuxna

Den här artikeln från 2010 har visserligen några år på nacken men kan ändå vara intressant med tanke på att allt fler logopeder arbetar med skolungdomar och inom vuxenutbildning. Språkstörning hos ungdomar och vuxna kan vara svårt att upptäcka och vi behöver därför bättre diagnostiska verktyg. Identification of Clinical Markers of…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Att hjälpa barn som har lässvårigheter

Science of Learning:  I artikeln Helping children with reading difficulties: some things we have learned so far, skriver McArthur och Castles bland annat att fem procent av barn har omfattande och långvariga lässvårigheter. Sådana svårigheter är förknippade med en mängd negativa konsekvenser som skolproblem, ökad självmordsrisk, ökad risk för kriminalitet…
Läs mer...

fMRI-data ger mer information om afasi

Penn State News:  Afasi innebär inte bara en språklig problematik, även andra kognitiva funktioner påverkas. Om man ser språk som en del av den kognitiva förmågan snarare än en egen "modul" är det kanske inte längre lämpligt att prata om afasi som en renodlad språklig funktionsnedsättning? Hur kan detta synsätt påverka behandlingen?…
Läs mer...

Bokprojekt i Blekinge

P4 Blekinge: Alla barn i Blekinge födda 2017 och framåt kommer att få en bok med medföljande tips om hur man läser för sitt barn. Bokgåvan delas ut i samband med åttamånadersbesökt i barnhälsovården (BHV). Detta är ett resultat av ett samarbete mellan BHV, logopeder och biblioteksutvecklare och planen är att…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Gester och språkstörning

Använder barn med språkstörning gester som kompensatorisk strategi? Detta undersökte Charlotte Wray och kollegor hos 21 barn med språkstörning, barn med typisk utveckling samt barn med "low language and educational concerns". Barnen med språkstörning var sämre än jämnåriga vad gällde imitation och elicitering av gester. Däremot uppmättes ingen skillnad i den…
Läs mer...

Världsröstdagen firad i förskott i Stockholm

Föreningen World Voice hade fått ihop ett imponerande och varierat program med alltifrån fonetogram av patienter som genomgått könsbekräftande röst behandling och MRI-bilder av ansatsrör till den kvinnliga ledarskapsrösten, syntetisk kastratsång och avslutningsvis imponerande röstkontroll över fem (!!) oktaver med fenomenale Olle Persson i delar ur verket Eight Songs For…
Läs mer...

Goda nyheter från Umeå!

Umeå Kommun:  Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet. – Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på…
Läs mer...

Kopplingar mellan tidigt ordförråd och senare läs- och skrivsvårigheter

I longitudinell studie av Sietske van Viersen och kollegor har man undersökt kopplingarna mellan tidigt ordförråd och läsinlärning genom att titta på ordförrådsutvecklingen hos barn med ärftlighet för dyslexi. Över 200 barn totalt ingick i studien och de barn som hade ökad risk för dyslexi pga ärftlighet och som sedermera också diagnostiserades…
Läs mer...

Artikel om screening av flerspråkiga förskolebarn

Journal of Speech, Language, and Hearing Research mars 2017:  Emmanuel Peng Kiat Pua, Mary Lay Choo Lee och Susan J. Rickard Low har undersökt hur väl förskolepedagogers skattningar av tvåspråkiga barns språkförmåga respektive föräldrars skattning av barnets modersmål överensstämde med testresultat avseende impressivt och expressivt ordförråd på barnets båda språk.…
Läs mer...