Problem att få remiss för läs- och skrivutredning

I torsdags lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen.

I utredningen konstateras bl a att arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver utvecklas och förbättras. Kunskap saknas kring vilka insatser och metoder som fungerar. utredarna konstateras också att elevhälsans uppdrag och arbete behöver stärkas. Utredningen innehåller dock få konkreta förslag kring hur detta ska gå till.

Skolkommissionen föreslår att en utredning tillsätts för att utveckla ett nationellt system för forskningsbaserade metoder och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Man föreslår också vidare utredning av elevhälsans uppdrag. Två utredningar av stor vikt för både logopeder och våra patienter.

 

Ulrika Guldstrand – ordförande Svenska logopedförbundet