Tag archives for habilitering

Ivo-anmälan till följd av långa väntetider

Skaraborgs Allehanda 21 september: En sjuårig patient fick vänta i nästan ett år på att få komma till logoped vid Skaraborgs sjukhus. Ansvaret bollades mellan olika vårdinstanser och  patienten kom i kläm, bland annat på grund av beslut i VG-regionen angående ansvarsfördelning mellan Bup och barnhabiliteringen. Ivo avslutar ärendet och…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Evidens kring tal- och oralmotorik/sensorik

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer sammanställer evidensöversikter inom flera olika områden. Den färskaste rapporten Tal och oral sensomotorisk intervention publicerades i mitten av juni och berör behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor. Rapporten bekräftar behovet av randomiserade och kontrollerade studier när det gäller tal- och oralsensomotorisk behandling inom habiliteringsverksamheten och man konstaterar…
Läs mer...

Update: Utökat vårdavtal inom habilitering i Stockholms län

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att dessa barn ska få mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov. Habiliteringsinsatserna till barnen kommer att utökas successivt under 2017, för att man ska kunna…
Läs mer...

Framgångsrikt teamarbete inom tandvård i Skåne

Folktandvården Skåne: Inom Folktandvården Skåne finns det så kallade OMO-teamet, ett specialistteam för att ta hand om barn och ungdomar med allvarliga problem i munnen. Mer än tio års framgångsrikt arbete har gett ett stort tal barn och unga ökad livskvalitet. - För många är munnen ett känsligt område men det…
Läs mer...

AKK: ju tidigare desto bättre!

ASHA: Ämnet för januari månads ledare från det amerikanska logoped- och audionomförbundet ASHA är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).  AKK finns i form av såväl hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt som exempelvis tecken och hjälpmedelsberoende som kommunikationstavlor eller talande hjälpmedel. Ofta behöver flera AKK-sätt kombineras och individanpassas för så effektiv kommunikation som möjligt. De alternativa…
Läs mer...
Opinionsbildning

Debatt: köerna för barn med autism är orimligt långa

DN 9 juni: Johan Wendt ifrågasätter de alltför långa väntetiderna för utredning och för insatser för barn med autism. "Från första kontakt med BUP tog det mer än ett halvår innan diagnos sattes. Jag fick beskedet att det hade gått fort och att jag skulle vara glad över det. Samtidigt…
Läs mer...
Logopedi

Ojämlikt för barn med autismspektrumstörning i Göteborg

Göteborgsposten: treårige Matheo har det bättre än många andra barn med autismspektrumstillstånd i Göteborg. Han har fått det som föräldrarna efterfrågat innerligast: Intensivträning på förskolan. Men det är upp till varje förskolechef att bestämma vilka barn som får intensivträning i Norra Hisingen. Matheos föräldrar är mindre nöjda med insatserna från habiliteringen. Efter…
Läs mer...

Intressanta rapporter inom funktionshinderområdet

Forsknings- och utvecklingsenheten inom Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne publicerar intressanta rapporter, som utgår från en frågeställning i praktiken, som relateras till aktuell forskning och erfarenhet och leder vidare till en studie på vetenskaplig grund. Årets publikationer: Hur kan habiliteringarnas informationsmaterial göras mer tillgängligt? Utvärdering av användandet av surfplattor för…
Läs mer...