Tag archives for läs- och skrivsvårigheter

Kompetensutveckling

Att hjälpa barn som har lässvårigheter

Science of Learning:  I artikeln Helping children with reading difficulties: some things we have learned so far, skriver McArthur och Castles bland annat att fem procent av barn har omfattande och långvariga lässvårigheter. Sådana svårigheter är förknippade med en mängd negativa konsekvenser som skolproblem, ökad självmordsrisk, ökad risk för kriminalitet…
Läs mer...

Kopplingar mellan tidigt ordförråd och senare läs- och skrivsvårigheter

I longitudinell studie av Sietske van Viersen och kollegor har man undersökt kopplingarna mellan tidigt ordförråd och läsinlärning genom att titta på ordförrådsutvecklingen hos barn med ärftlighet för dyslexi. Över 200 barn totalt ingick i studien och de barn som hade ökad risk för dyslexi pga ärftlighet och som sedermera också diagnostiserades…
Läs mer...

Arbetsversion riktlinjer läs- och skrivsvårigheter!

Till alla logopeder i Sverige som utreder läs- och skrivsvårigheter Under nätverksträffen 2015 aktualiserades behovet av riktlinjer för logopediska läs-och skrivutredningar, delvis som en följd av SBU-rapporten som kom 2014. På mötet togs initiativ till att forma en arbetsgrupp. Alla som var på mötet bjöds in att delta, och en inbjudan…
Läs mer...