Lokalföreningarna – ett viktigt nätverk

Svenska Logopedförbundet väljs på tre år, nästa förbundsmöte äger rum i maj 2017. Ordföranden är arvoderad på halvtid och alla övriga ledamöter arbetar ideellt för att utveckla professionen och göra vår röst hörd på en mängd olika arenor. Under innevarande mandatperiod har styrelsen bland annat sjösatt specialistordning för logopeder, arbetat med utveckling av lokalföreningar och kompetensutvecklande kurser.

Du läser våra senaste remissvar på hemsidan, liksom mer information inklusive länkar om pågående projekt och utredningar där vi finns representerade.