Tag archives for riktlinjer

Logopedi

Afasi lyfts i nya nationella strokeriktlinjer

SVT: I mars kommer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för stroke. Där slås det fast att personer med afasi bör erbjudas intensiv språklig träning fyra timmar i veckan, minst 60 timmar totalt. Anhöriga ska också få stöd och hjälp i form av kommunikationspartnerträning. – Vården ser olika ut i landet. Det…
Läs mer...
Fackligt

Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter

Nu är de kliniska riktlinjerna för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter färdiga och finns tillgängliga på Svenska logopedförbundets hemsida! Svenska logopedförbundets arbete med kliniska riktlinjer Vid förbundsmötet 2011 fick Svenska logopedförbundets styrelse (Slof) i uppdrag att arbeta med utveckling av kliniska riktlinjer inom det logopediska området. Ett av deluppdragen…
Läs mer...

Kunskapsstyrning och nationella vårdprogram

Dagens Medicin 17 maj:  I fredags fattade SKL ett beslut om kunskapsstyrning som kan få stora konsekvenser för sjukvården. Beslutet innebär att de sex sjukvårdsregionerna tillsammans ska bilda programråd för 22 olika områden. Dessa ska ta fram nationella vårdprogram inom olika diagnoser. Förebilden är modellen på cancerområdet med Regionala cancer­cent­rum i…
Läs mer...

Utredning om kunskapsstöd

Utredningen om ökad följsamhet till kunskapsstöd är en regeringsutredning vars uppdrag ska redovisas senast den 1 juni i år. Utredningen går ut på att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män.  Utredarna bjöd in professionsföreträdare,…
Läs mer...
Fackligt

Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

Nyligen har representant från Svenska Logopedförbundets styrelse deltagit i möte med Rådet för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen. Rådet för kunskapsstyrning är en sammanslutning av nio myndigheter som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rådets uppdrag går ut på att samordna sig och förtydliga kunskapsstöd och information. I mars bjöd de in professionsförbunden  till…
Läs mer...

Brister i uppföljning av patienter med MS och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen 1 december: Socialstyrelsens första nationella utvärdering vad gäller vården av personer med MS och Parkinson visar brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering. Fyra av tio patienter får inte årliga uppföljande läkarbesök. Resultaten av Socialstyrelsens utvärdering visar att delar av vården för dem med MS och Parkinsons sjukdom fungerar relativt väl,…
Läs mer...

Att utveckla kliniska riktlinjer

Evidensbaserade, nationella kliniska riktlinjer är viktigt för att garantera bästa möjliga logopediska omhändertagande i hela landet. Slof har tagit fram en handbok kring riktlinjearbete som kan användas både nationellt och lokalt. Läs mer om hur Svenska Logopedförbundet stöttar pågående riktlinjearbete och läs gärna vår länksamling till befintliga nationella och internationella…
Läs mer...
Fackligt

Slofs synpunkter på riktlinjer för Parkinson och MS

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Svenska Logopedförbundet betonar vikten av att logoped ska vara en obligatorisk profession i de multidisciplinära teamen. Läs mer om riktlinjerna och förbundets synpunkter på Svenska Logopedförbundets hemsida!
Läs mer...

Europeiska logopedidagen: förbättra rehab vid afasi!

Akademiska sjukhuset, Uppsala:  Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering och logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av Europeiska logopedidagen 6 mars. – Efter kartläggningen har ett…
Läs mer...

Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling. Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt. Därför är ett multidisciplinärt omhändertagande där team planerar mål…
Läs mer...
12