Så vill Skolsverige stärka elevhälsan

SPSM skriver om ett aktuellt forskningsprojekt vid Lunds universitet:

”Någonstans mellan fem och åtta procent av alla elever har någon form av språkstörning och allt fler behöver stöd för att utveckla sitt språk. Samtidigt upplever många lärare en osäkerhet kring hur de ska gå tillväga för att stötta elevers språkutveckling i klassrummet. Kan logopeders expertkunskaper stärka lärare i att utveckla sitt stöd till denna växande elevgrupp genom kollegial fortbildning?

Logopeder har en lång och gedigen utbildning kring språk, språkutvecklingsstrategier och språklig förmåga. Kan en utbildningsinsats utformad av logopeder, där lärare får träna sig i logopeders tekniker och strategier, vara en framkomlig väg för att öka det språkutvecklande stödet? Det undersöker just nu ett treårigt forskningsprojekt vid Lunds universitet.”

I artikeln intervjuas Olof Sandgren, universitetslektor i specialpedagogik vid fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. I projektgruppen ingår, förutom Olof, även Birgitta Sahlén, Kristina Hansson, Viveka Lyberg Åhlander, Ketty Andersson och Ida Rosqvist. Läs hela artikeln här! Det går även att läsa mer om forskningsprojektet på Skolforskningsinstitutets hemsida.