Vad krävs för att klara grundskolan?

Utredningen om ökad följsamhet till kunskapsstöd är en regeringsutredning vars uppdrag ska redovisas senast den 1 juni i år. Utredningen går ut på att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män.  Utredarna bjöd in professionsföreträdare, däribland Svenska Logopedförbundet, till ett samråd i april.
Man konstaterar att det finns alldeles för många olika riktlinjer, vårdprogram och kunskapsstöd men följsamheten till eller genomslaget för dessa är dåligt. Man vet redan att det finns oönskade variationer i hälso- och sjukvård och att insatser av ”icke-göra”-karaktär fortsätter att genomföras. Utredningen föreslår att samarbetet mellan stat, landsting och kommuner behöver formaliseras för att säkerställa jämlik och kunskapsbaserad vård.  Utredningen föreslår också att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i första hand ska riktas till beslutsfattare och användas som underlag för övergripande planering och prioritering.
Vid samrådsmötet var representanterna för de olika yrkena inom hälso- och sjukvård i stort sett överens om att teamarbete måste in i riktlinjer och kunskapsstöd på ett tydligare sätt och att många riktlinjer har ett för stort slutenvårdsfokus. Kunskapsstöd bör i första hand ta hänsyn till patientens flöde genom vården, inte till hur vården är organiserad i dag.
Det konstaterades också att arbetsgivaren ofta brister i sitt ansvar vad gäller kompetensutveckling. Det är ofta svårare för kommunanställda att komma åt ny kunskap i termer av exempelvis vetenskapliga artiklar jämfört med situationen för landstingsanställda. Fortbildningsansvaret kan inte ensidigt ligga på den enskilda professionsutövaren!
Läs också om rådet för kunskapsstyrning!