Problem att få remiss för läs- och skrivutredning

Dagens Medicin 31 maj: 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har utrett forskningsläget vad gäller värdebaserad vård. Idag publicerades sammanställningen, som tyder på att forskning om värdebaserad vård endast finns i liten omfattning. SBU har inte utvärderat evidensen eller om slutsatserna från studien är överförbara till svenska förhållanden men anser inte att befintliga studier ger någon generell kunskap om värdebaserad vård. Man noterar dock att de komponenter som ingår i värdebaserad vård kan ha betydelse för hälsoutfall och minskade vårdtider.

I slutet av förra året presenterades en liknande kunskapsgenomgång, genomförd av Peter Lönnroth vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Lönnroth avrådde från att genomföra omfattande omorganisationer baserade på värdebaserad vård.

Karolinska universitetssjukhuset har implementerat värdebaserad vård och är sannolikt det sjukhus som varit mest radikalt i införandet av värdebaserad vård. Företrädare för Läkarföreningen på Karolinska skrev ett debattinlägg tidigare i år i Dagens Samhälle, debattörerna menar att värdebaserad vård vänder upp och ner på behovs- och solidaritetsprincipen för att istället prioritera patientgrupper utifrån vad som är mest kostnadseffektivt.

I nästa nummer av tidningen Logopeden kan du läsa om hur logopeder upplever den nya organisationen på Karolinska universitetssjukhuset!